I ORGANIZATOR

Stowarzyszenie im. Senatora Stanisława Zająca

II WSPÓŁORGANIZATOR i ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Spółka Jawna z siedzibą w Jaśle (38-200), ul. Żeromskiego 36.

III CELE

Popularyzacja biegania, jako najprostszej i najzdrowszej formy rekreacji fizycznej

Propagowanie zdrowego trybu życia

Upamiętnienie Senatora Stanisława Zająca

Uczczenie Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej

IV TERMINY I MIEJSCE

 

26 kwietnia 2020 r. (niedziela)

 

dystans ok 21 km – start 10:30 w Święcanach przy remizie OSP, meta w Trzcinicy przy Karpackiej Troi

dystans ok 5 km – start 11:15 w Trzcinicy-Barzykówce, meta w Trzcinicy przy Karpackiej Troi

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu przy czym Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora – http://polmaratonpamieci.pl/, zwanej dalej stroną internetową. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.


V BIURO ZAWODÓW

 

Biuro zawodów obu dystansów mieścić się będzie w remizie OSP w Święcanach, czynne będzie od 8:00 do 10:00

Zawodnicy dystansu 5km zapewniony będą mieli transport z biura zawodów na miejsce start – odjazd autobusu 10:15

Możliwy Jest również transport z Karpackiej Troi (meta biegu) do biura zawodów. Autokar odjeżdża o godzinie 8:15 i kolejny o 9:00. Możliwy jest transport z Karpackiej Troi do Święcan po dekoracji.

Depozyt (zamykany o 10:00) zostanie przetransportowany z biura zawodów na metę.

 

VI TRASA

 

Trasa półmaratonu jest interwałową trasą asfaltową, zaliczaną do jednych z najpiękniejszych tras w Polsce wzdłuż wzniesień Pogórza Karpackiego.

Trasa biegu na 5000m przez swoją asfaltową nawierzchnię i szybki profil jest idealną propozycją dla początkujących biegaczy.

Bufety rozlokowane są co 5 kilometrów.

Szczegółowy przebieg trasy dostępny jest na stronie internetowej Biegu.

 

VII WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu Pamięci Senatora Stanisława Zająca jest nieodbywanie kary zawieszenia bądź dyskwalifikacji za używanie środków dopingujących, prawidłowe wypełnienie i zatwierdzenie (wysłanie) elektronicznego formularza zgłoszeniowego (dostępnego na stronie internetowej zawodów i w Systemie Timedo (http://system.timedo.pl)) oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej.  

 2. Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa w punkcie VIII jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego elektronicznego formularza zgłoszeniowego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

 3. Organizator ustanawia limit Uczestników Biegu Pamięci Senatora Stanisława Zająca na 500 osób – w sumie na obu dystansach. W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Zgłoszeń.

 4. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu Pamięci Senatora Stanisława Zająca na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez ograniczenia terytorialnego wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z  użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.

 5. Bieg Pamięci Senatora Stanisława Zająca ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu Pamięci Senatora Stanisława Zająca. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Biegu Pamięci Senatora Stanisława Zająca wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

 6. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagana jest obecność przy wypełnianiu Formularza Rejestracyjnego rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu Pamięci Senatora Stanisława Zająca osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.

 7. W przypadku rejestracji osób, które w dniu zawodów nie ukończą jeszcze 13 roku życia istnieje dodatkowo obowiązek towarzyszenia Uczestnikowi na trasie w trakcie zawodów przez rodzica lub opiekuna prawnego.

 8. W przypadku rezygnacji z rywalizacji po starcie Uczestnik Biegu Pamięci Senatora Stanisława Zająca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie obsługę pomiaru czasu, która ma swoje stanowisko przy mecie zawodów. W przeciwnym razie Uczestnik zawodów może zostać obciążony kosztami akcji poszukiwania.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu Pamięci Senatora Stanisława Zająca.

 10. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu Pamięci Senatora Stanisława Zająca, w szczególności zasad fair play.

 

VIII TERMINY ZGŁOSZEŃ I OPŁATY

 

 1. Wszystkie opłaty rejestracyjne są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.

 2. Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników Biegu Pamięci Senatora Stanisława Zająca.

 3. Organizator przyjmuje opłaty rejestracyjne na numer konta podany w podsumowaniu zgłoszenia w Systemie Timedo.

 4. Zgłoszenia zamykane w dniu zawodów o godzinie 10:00. Po tym terminie nie ma już możliwości zgłoszeń.

 5. Opłaty

  1. Opłaty rejestracyjne (niezależnie od dystansu)

   1. przelewem lub kartą do czwartku 23 kwietnia 2020 r.20 zł

   2. przelewem lub kartą od piątku 24 kwietnia 2020 r. – 40 zł

   3. gotówką w dniu zawodów40 zł

  2. Opłaty dodatkowe

   1. Za zniszczenie lub zgubienie numeru startowego 30 zł

  3. O terminie wpłaty decyduje moment zaksięgowania na koncie Organizatora. Wpłaty “w okienku” potrzebują nawet dwóch dni na dotarcie do konta docelowego. Uczestnik wpłacając opłatę rejestracyjną w ostatnim możliwym terminie zobowiązany jest wysłać potwierdzenie wpłaty na adres pomoc@timedo.pl.

  4. Nie ma możliwości zwrotu raz wpłaconej opłaty rejestracyjnej.

 

IX KATEGORIE WIEKOWE

 1. Dystans ok 5 km:

  1. K OPEN – od 13 lat

  2. M OPEN – od 13 lat

 2. dystans ok 21 km

  1. K OPEN – Kobiety Open

  2. M OPEN – Mężczyźni Open

  3. K1 – Kobiety od 16 do 20 lat

  4. K2 – Kobiety od 21 do 40 lat

  5. K3 – Kobiety od 41 do 50 lat

  6. K4 – Kobiety od 51 lat

  7. M1 – Mężczyźni od 16 do 19 lat

  8. M2 – Mężczyźni od 20 do 29 lat

  9. M3 – Mężczyźni od 30 do 39 lat

  10. M4 – Mężczyźni od 40 do 49 lat

  11. M5 – Mężczyźni od 50 do 59 lat

  12. M6 – Mężczyźni od 60 lat

 3. Dekoracja odbędzie się o godzinie 13:00

 

X NAGRODY

 

 1. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal za ukończenie biegu.

 2. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych (miejsca 1-3) otrzymają nagrody rzeczowe, miejsca 1-6 dyplomy.

 3. W klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn półmaratonu uczestnicy otrzymają za zajęcie:

  1. 1. miejsca – 500 zł

  2. 2. miejsca – 300 zł

  3. 3. miejsca – 200 zł

 4. Zwycięzcy OPEN kobiet i mężczyzn półmaratonu dekorowani są w swoich kategoriach wiekowych, ale nagrody rzeczowe przechodzą na kolejne miejsca.

 

XI RUCH DROGOWY

 1. Bieg Pamięci Senatora Stanisława Zająca odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Służby Mundurowe oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.

 2. Uczestnik musi zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Uczestnik powinien poruszać się prawą stroną jezdni.

 3. Organizator i Współorganizator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.


XII OCHRONA ŚRODOWISKA

 

 1. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. Zawodnicy, którzy zostaną “przyłapani” na wyrzucaniu śmieci na trasie maratonu poza wyznaczonymi punktami zostaną zdyskwalifikowani.

 

XIII PROTESTY I KARY

 

 1. Sędzia Główny może zasądzić następujące kary:

  1. upomnienie,

  2. kara czasowa,

  3. dyskwalifikacja

 2. Protesty do Sędziego Głównego, który swoje stanowisko ma w namiocie przy mecie zawodów można składać w formie pisemnej do 30 minut po ogłoszeniu wyników. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.

 3. Protesty o wyniki można składać do 48 godzin po zakończeniu zawodów wysyłając mail na adres pomoc@timedo.pl


XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczestnik ma obowiązek zapiąć dostarczonymi przez Organizatora agrafkami numer startowy z przodu aby zapewnić jak najlepszą jego widoczność i nie może ingerować w jego wygląd.

 2. Bieg Pamięci Senatora Stanisława Zająca odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.

 3. Organizator ze Współorganizatorem  i Sędzią Głównym, zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

 4. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.