BIEG PAMIĘCI SENATORA STANISŁAWA ZAJĄCA 2020 – START DZIECI

Bieg odbędzie się 26 kwietnia 2020 roku w Trzcinicy przy Karpackiej Troi.
Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz. 10.15. Zapisy do biegów będą prowadzone w dniu zawodów od godz. 9.00 do godz. 10.00. W biegach będą prowadzone oddzielnie klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców.

Biegi dla dzieci będą rozgrywane w następujących kategoriach:
– Bieg Bąbla (2011 i młodsi ) dystans: 50 metrów, godzina 10:15
– Bieg Smyka (2009-2010) dystans : 100 metrów, godzina 10:30
– Bieg Urwisa (2007-2008) dystans : 150 metrów, godzina 10:45
– Bieg Juniora (2005-2006) dystans : 200 metrów, godzina 11:00

W przypadku gdy w danej kategorii zgłoszonych będzie mniej niż 3 osoby, zgłoszeni uczestnicy będą przeniesieni do kategorii wyższej lub niższej. O przeniesieniu do właściwej kategorii każdorazowo decyduje organizator. Natomiast w przypadku zgłoszenia powyżej 10 osób w danej kategorii zostaną rozegrane biegi eliminacyjne.

Wszystkie biegi dla dzieci odbędą się na trasie o nawierzchni trawiastej.

WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA

1. Do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy urodzeni w 2005 roku i młodsi.
2. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Zgłoszenia należy dokonać w Biurze Zawodów w dniu 26 kwietnia 2020 do godz. 10:00. Oświadczenie należy przekazać Organizatorowi Biegów dla dzieci w Biurze Zawodów w dniu 26 kwietnia 2020 r. do godz. 10:00. Dokonanie zgłoszenia wraz z Oświadczeniem jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Oświadczenia, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.
3. Dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie Oświadczenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
5. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu Pamięci senatora Stanisława Zająca.
7. Udział w Biegach dla dzieci jest bezpłatny.
8. Podczas rejestracji uczestnik musi okazać swój dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dokument umożliwiający weryfikację danych.

KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu w swojej kategorii otrzymają dyplom i nagrody rzeczowe.

UWAGI KOŃCOWE
1. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub części za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź części) zachowają ważność i wykonalność.
4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.